Muntris Design Engineering Imagineering

 • logo_muntris

Wij zijn een advies- en ingenieursbureau dat samenwerkt aan innovaties en oplossingen voor een duurzamere toekomst, waarbij we onze expertise als ingenieurs, ontwerpers en adviseurs combineren met beleving en technologie.

Muntris Design Engineering Imagineering

Hoe kunnen we u helpen?

Welkom bij Muntris, waar we ons inzetten als uw betrouwbare partner voor advies- en ingenieursdiensten gericht op het creëren van een duurzame gebouwde en natuurlijke omgeving.

Met een team van meer dan 50 professionals streven we ernaar om onze omgeving te verbeteren door grenzen te verleggen op het gebied van ontwerp en technische expertise, met een nadruk op natuurlijke beleving waar water, groen en infra samenkomen.

Het realiseren van impact met onze klanten

We helpen onze klanten om hun duurzame doelstellingen te bereiken voor langdurige stabiliteit van hun organisaties en projecten. Via een holistisch proces delen we onze ervaring en brede netwerk van samenwerkingspartners om uw unieke uitdagingen te behartigen.
 • Verrassende ontwerpen
 • Realistisch in planning en budget
 • Alle disciplines onder één dak
muntris.com

Muntris⁺

Design + Engineering + Consultancy

muntris_capital

Muntris

Concepting + Biophilic design + Build

Aan de hand van interdisciplinaire onderzoek bedenkt Muntris standaardpraktijken voor de gebouwde omgeving. In samenwerking met onderzoekers van verschillende gebieden, variërend van psychologie tot materiaalkunde, publiceren we rapporten en artikelen om de gemeenschap te betrekken en de projecten van onze klanten en partners te informeren. Dit werk combineert menselijk welzijn, de gebouwde omgeving en de levenswetenschappen om innovatieve oplossingen voor een veranderende wereld te creëren.

Waarom biophilic design altijd rendeert

De belangstelling voor ontwerpen en bouwen met natuur groeit. In vakjargon wordt dit biophilic design genoemd. Dat levert gebouwen op die prettig aanvoelen en waar mensen zich ook prettiger voelen. En dus beter functioneren. Op de werkvloer bijvoorbeeld gaat het ziekteverzuim omlaag en de productiviteit omhoog. Dat is fijn voor organisaties. Maar wat levert het nu eigenlijk echt op in Euro's? We ontwikkelen een harde ‘business case’ voor groene en gezonde omgevingen...

Concept

Onderzoek, ontwikkeling en vergunning. Ontwikkelingsdoelen en ruimtelijke ordening.

Ontwerp

Oplossingen en managementdiensten. Planologisch ontwerp, technische uitwerking.

Technisch

Advies, ontwerp en ontwikkeling. Civieltechnisch ontwerp, werkvoorbereiding.

Procesmanagement tot planrealisatie

Projectmanagement, realisatie en onderhoud. Aannemer, bouwbedrijf. Directievoerder, toezichthouder.

Advies tot Realisatie

Initiatief Ontwerp Bouw  Beheer, Onderhoud en Digitale transformatie Exploitatie


Initiatief

Inventarisatie van het initiatief

1. Legislatie (wet en regelgeving, vergunningen)
2. Vaststelling bevoegd gezag
3. Inrichtingsmogelijkheden
1. Ontwerpvraagstuk
1. Onderzoek naar vereiste aanpassingen regelgeving > product Bestemmingsplan wijziging/ plan invullen op basis van ruimte in regelgeving > inschakelen derden
2. Ontwerpplan > product = basis TBinfra 1. Bebouwing - bouwkundige behoeften (woningbouw, winkels enz) 2. Civiel - stedenbouwkundige vraagstukken 1. Mobiliteit 2. Klimaat 3. Energie 3. Water - watervraagstukken 4. Natuur - natuurvraagstukken 2. advies
1. Verwoorden van de vraagstukken 2. Partijen voor uitvoering voorstellen 3. Advies omtrent positie van het project binnen de omgeving (afschaling of opschaling van het project) 4. Ontwerp en inrichtingsmogelijkheden voor het project 5. Advies aanvullende onderzoeken

Ontwerp

1. Onderzoek naar mogelijke oplossingen van vraagstukken
2. Onderzoek technische werking (test opstellingen kunnen maken/laten maken)
4. Management diensten
1. Ontlasten opdrachtgever 1. Contact en inschakelen van derden 2. Contact bevoegd gezag (of andere overheden) 3. Vormgeven en aansturen bouwteam 4. Portefeuille houder opdrachtgever 5. Projectbegeleiding 2. projectontwikkeling > begeleiding projectrealisatie 3. Beheer en onderhoud

Basis niveau intern
Waar nodig extern inlenen
Wat aan tafel bij een opdrachtgever:
Serviceniveau
Design - oplossingen en managementdiensten Engineering - advies, ontwerp en ontwikkeling Contracting - projectmanagement, realisatie en onderhoud
Denken vanuit blauw/groen
Blauw: i.v.m. alle watervraagstukken Groen: i.v.m. klimaatadaptatie, natuurontwikkeling beleving van mensen
Daaruit volgt denken aan grijs - hoe grijs in te vullen en vanuit de blauw/groen verhouding

Gespecialiseerd in het bieden van volledige, allesomvattende oplossingen, van begin tot eind. Dit omvat vaak het hele proces, van ontwerp en ontwikkeling tot implementatie en onderhoud.

Muntris: Uw professionele partner van concept tot realisatie. Wij combineren deskundig advies met effectief resourcebeheer, en regisseren bouwteams voor succesvolle implementatie. Betrouwbaar in advies, ontwerp en projectmanagement.


Onze organisatie is gestructureerd met drie interne afdelingen om de volledige afhandeling van projecten te waarborgen:

Serviceniveau

Dienstverlening die Muntris u biedt
Design · oplossingen en managementdiensten

Engineering · advies, ontwerp en ontwikkeling

Contracting · projectmanagement, realisatie en onderhoud

Het Muntris-team bestaat onder andere uit projectmanagers, technisch managers en contractmanagers. Samen vormen wee het integraal projectmanagement team (IPM-team) dat het project uitvoert en besluiten neemt.
In dit team kennen we een centrale en verbindende rol.

We positioneren ons gelijkwaardig en als een stevige partner in het bouwteam en bevorderen de verbinding tussen ons en de diverse teamleden en de teamleden onderling. Daarbij tonen we inlevingsvermogen in de andere rolhouders en hun verantwoordelijkheden en plegen we gelijktijdig interventies vanuit het domein projectbeheersing.

muntris-management

Vanuit projectbeheersing managen we het project in goede banen, door het bewaken van de scope, risico, tijd en budget en de afhankelijkheden daartussen:

 • Risicomanagement: borgen en bewaken van het risicomanagement proces binnen het project. Advies en toezicht op beheersing van risico
 • Scopemanagement: beheersen van het proces voor scopewijzigingen van projecten en de scope inzichtelijkheid
 • Financieel management: beheersing op uitgaven en inkomsten, overzichten en prognoses door afstemming met het projectteam
 • Planningsmanagement: overzicht over activiteiten en mijlpalen in de voorbereiding en realisatie van de volledige projectscope, in haalbaarheid van deadlines
 • Kwaliteits- en informatiemanagement: beheersing de kwaliteitsdoelstellingen en voor he juist en tijdig aanleveren van betrouwbare (sturings-)informatie

Werkgebieden

 • Openbare ruimte
 • Engineering en innovatie
 • Water
 • Bouw
 • Natuurinclusief, ontwerp en ecosystemen
 • Projectmanagement

Project­management

De projectmanagers van Muntris verdiepen zich graag in de ambities van het project en de opdrachtgever. Een project in de infrastructuur, in de natuurlijke of gebouwde omgeving is veelal een technische opdracht, maar de beoogde resultaten zijn het hoofddoel. Tijdens iedere projectfase toetsen we onze keuzes en activiteiten aan deze doelstelling. Zo houden we onze focus op belangen en ambities van de opdrachtgever.

water-management

Water & Klimaat

Bij de (her)inrichting van onze leefomgeving is het dй kans om een plangebied waterbestendig en klimaatrobuust te ontwerpen. Voldoende oppervlaktewater, een grondwaterpeil dat is aangepast op de gebruiksfuncties en een klimaatrobuuste leefomgeving moeten worden geborgd. Samen bereiden we Nederland voor op het veranderende klimaat en creлren we een robuuste en veilige openbare ruimte.


Directievoering

 • Leiderschap op strategisch en tactisch niveau
 • Besluitvorming en implementatie van visie
 • Advies- en ingenieursdiensten

Interim-management

 • Tijdelijk leiderschap voor veranderingsprocessen
 • Optimalisatie van operationele efficiлntie

Projectmanagement

 • Planning, uitvoering en controle van projecten
 • Risicobeheer en budgetbewaking

Teamsamenwerking

 • Organiseren van een samenwerkende werkomgeving
 • Bevorderen van effectieve communicatie en synergie
 • Contractmanagement en projectbeheersing

Infrastructuur

Het ontwikkelen en realiseren van infrastructuur vraagt om kennis en ervaring. Muntris werkt aan verbindingen en vervoersfaciliteiten zoals (spoor)wegen, waterwegen, fietspaden en bruggen. Hierbij hebben wij aandacht voor het zowel het proces als de techniek en zorgen wij voor optimale benutting van de mogelijkheden.

Visie op regievoering

Muntris biedt een uitgebreid dienstenaanbod, van advies en ontwerp tot oplevering, met circulaire oplossingen die voldoen aan actuele maatschappelijke normen. Ons voornaamste streven is het duurzaam maken van de gebouwde omgeving, wat resulteert in een verhoogde levenskwaliteit.

Ons dynamische team van toegewijde professionals, gespecialiseerd in de groene, blauwe en grijze sectoren, inclusief projectmanagers, ontwerpers, bouwexperts, monteurs en strategen, deelt een gemeenschappelijke passie: het ontwikkelen en verwezenlijken van innovatieve concepten die mensen inspireren om hun ambities succesvol te realiseren.


Directievoering en Toezicht

 • Directievoerder en Toezichthouder (Opzichter) van bouwprojecten beschouwen wij als 1 team met verschillende rollen:
 • De directievoerder als bewaker van het contract, het geld en de projectorganisatie en de toezichthouden als bewaker van kwaliteit, planning, administratie en veiligheid.
 • De toezichthouder is het verlengstuk van de directievoerder en vormt, wat betreft direct operationele bouwzaken, zijn ogen en oren.

Belangrijke aspecten

Borging kwaliteit in het Bouwproces

 • In het uitvoeringstraject herkennen we vijf kwalitatieve aspecten:
 • Bestek en (bouwvoorbereiding)tekeningen.
 • We stellen voor start uitvoering een Risico-plantoets op, waarmee bepaald wordt waar aandachtspunten liggen tijdens de uitvoering.

Productietekeningen

De hoofdaannemer produceert de productietekeningen. Deze worden onder onze leiding in een gezamenlijke sessie met de overige adviseurs en de opdrachtgever gecontroleerd, beoordeeld en vervolgens aangepast.

Materialen en producten

Bij aanvang van de werkzaamheden stellen we een Kwaliteit-toetsplan op, waarin we vastleggen hoe we producten beoordelen/toetsen en wat we doen bij eventuele afwijkingen. Verder is een planning onderdeel van dit plan, zodat we ook de momenten van beoordeling/toetsing vastleggen.

Verwerking op de werkvloer

Zodra de aannemer is gecontracteerd en zijn productietekeningen definitief zijn, beleggen we een kick-off met alle partijen. Tijdens deze kick-off legt de aannemer uit hoe hij het werk zal realiseren. Naast deze kick-off focussen we ons tijdens de bouw op het 5S-principe op de werkvloer): Selecteren, Sorteren, Schoonmaken, Structureren en Stimuleren. Dit principe is ontleend aan de Lean Bouwen methode. Verwerking diverse materialen in (half)producten Tijdens de bouw wordt gecontroleerd of de aannemer zich aan zijn kwaliteitsplan houdt en hoe de verwerking van materialen is, die uiteindelijk in de producten terecht komen. Eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd.

Samenwerking in het bouwproces

Samenwerken is een mix van respect, vertrouwen en passie voor het vak bouwen. Om een goede samenwerking voor elkaar te krijgen, organiseren we een kick-off met alle deelnemers; van opdrachtgever tot en met aannemer. Het doel van deze kick-off is kennismaken met elkaar, procesafspraken vastleggen en eventuele grijze gebieden benoemen. Ondanks de juridisering van het bouwproces en de daarbij behorende claimcultuur streven wij (met inachtneming van contractuele verplichtingen) naar een optimale samenwerking tussen projectpartners.

Dit doen we door voorafgaand aan het realisatieproces duidelijkheid te verschaffen omtrent de wijze waarop we met elkaar communiceren en elkaar informeren. Hiervoor stellen we een Project Communicatie en Informatieplan op waarin helderheid wordt verschaft over de verantwoordelijkheden, mandaten en de wijze waarop bijvoorbeeld omgegaan wordt met wijzigingen

Wijzigingen-management is een constante factor geworden in de bouwwereld. Door vooraf heldere afspraken te maken kan worden voorkomen dat allerijl op het laatste moment nog iets moet worden aangepast. Dit leidt onvermijdelijk tot fouten. Muntris heeft de tools om hier tijdig mee om te gaan.

ingenieurs

Bouwteams als organisatievorm

Bouwteams worden steeds meer ingezet als organisatievorm voor projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Het gebruiken van deze bouworganisatievorm kan voordelen bieden ten opzichte van een reguliere bouworganisatievorm. Bij het aanbesteden en het inrichten van het bouwteam is echter wel een aantal cruciale keuzes te maken in contractuele en aanbestedingsfase.

Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en meerdere (ontwerp)adviseur(s) en aannemer(s). Zij werken in een georganiseerd verband samen aan het ontwerp, de engineering en de realisatie van een project.

Het doel van deze aanpak is om gezamenlijk tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat past binnen het vooraf vastgestelde budget.

U kunt Muntris eenvoudig inschakelen


Met een team van meer dan 50 medewerkers in Nederland, staan wij altijd klaar om onze klanten te ondersteunen, waar ze ons ook nodig hebben.

Onze werkwijze is gebaseerd op verbinding en samenwerking met onze opdrachtgevers.